Když komunistickou myšlenku zduchovníme, bude dokonalá.

3. června 2010 v 12:20 | Bhaktivedanta Swami |  Komentáře událostí

Může komunismus odstranit chamtivost z lidské povahy?


Karel Marx říká "ano", avšak Šríla Prabhupáda vysvětluje, že chamtivost se neodstraní, dokud lidé nebudou duchovně uspokojeni.
(Rozhovor mezi A.Č. Bhaktivédantou Svámím Prabhupádou a jeho žákem.)


"Lidé nejsou šťastní jenom čtením Leninových knih," řekl Šríla Prabhupáda v jednom čísle časopisu Back to Godhead. "Skutečná radost pochází z duchovního porozumění." Šríla Prabhupáda hovoří o prospěchářských motivech, lidské povaze a o tom, jak marxisté nepochopili náboženství.


Šjámasundara: Marxova definice komunismu představuje "společné neboli veřejné vlastnictví výrobních prostředků a zrušení soukromého vlastnictví". Nemyslíme to v naší Mezinárodní společnosti pro uvědomování si Krišny stejně? Také říkáme "nic mi nepatří", také jsme odstranili vlastnictví.
Šríla Prabhupáda: Když komunista říká "nic mi nepatří", myslí, že všechno patří státu. Avšak stát je pouze rozšířené pojetí "moje". Jsem-li například hlavou rodiny, mohu říci: "Nechci nic pro sebe, ale chci hodně věcí pro moje děti." Mahátmá Gándhí, který obětoval tolik, aby vyhnal Angličany z Indie, si zároveň myslel: "Jsem skvělý člověk, dělám vlasteneckou práci." Takzvaný nacionalismus nebo takzvaný komunismus je stejný. Skutečná změna nastává, řekneme-li: "Nic mi nepatří, všechno náleží Bohu, Krišnovi, a proto bych měl všechno použít ve službě Jemu". To je skutečnost.
Šjámasundara: Marx říká, že kapitalisté jsou parazité žijící na úkor dělníků.
Šríla Prabhupáda: Ale komunisté žijí také na úkor dělníků. Šéfové berou velké platy a obyčejní dělníci jsou nespokojeni. Jejich bezbožná společnost začíná být stále více problematičtější. Dokud každý nepřijme Boha jako jediného uživatele a sebe jako Jeho služebníka, bude neustále docházet ke konfliktům. V obecném smyslu neexistuje žádný rozdíl mezi komunisty a kapitalisty, protože ani v jednom systému nepřijímají Boha jako nejvyššího uživatele a vlastníka. Ve skutečnosti žádný majetek nepatří ani komunistům, ani kapitalistům. Všechno patří Bohu.
Šjámasundara: Marx odsuzuje kapitalisty za vykořisťování. Říká, že nabývání zisku je vykořisťování a že kapitalisté nejsou potřební pro výrobu zboží.
Šríla Prabhupáda: Ziskuchtivost může být špatná, avšak sklon k vykořisťování existuje jak v komunistickém, tak kapitalistickém systému. V Bengálsku se říká, že během zimního období nemohou kvůli velkému chladu vylézat štěnice. Vyschnou, protože nemohou sát žádnou krev, ale s příchodem letního období dostávají příležitosti vylézt, a tak se okamžitě do někoho zakousnou a sají z něho krev k plnému uspokojení. Naše mentalita v hmotném světě je stejná - vykořisťovat jinéa zbohatnout. Ať jste komunisty v zimním období nebo kapitalisty v letním období, vaše tendence je vykořisťovat druhé. Dokud nedojde ke změně srdce, bude toto vykořisťování pokračovat.
Znal jsem jednoho dělníka, který získal nějaké peníze. Potom se stal majitelem továrny a využil svého štěstí k tomu, aby se stal kapitalistou. Henry Ford je další příklad. Byl poslíčkem, avšak dostal příležitost stát se kapitalistou. Existuje mnoho takových příkladů. Takže sklon vykořisťovat jiné a zbohatnout existuje v lidské povaze ve větším nebo v menším stupni stále. Dokud se tato mentalita nezmění, nemá smysl měnit kapitalistickou společnost na komunistickou. Hmotný život znamená, že každý usiluje o nějaký zisk, prospěch, o nějakou úctu a nějaké postavení. Hrozbami může stát donutit lidi, aby tento sklon potlačili, avšak na jak dlouho? Mohou násilím změnit mysl všech? Ne, to je nemožné. Proto je Marxovo tvrzení nesmyslné.
Šjámasundara: Marx soudí, že myšlení lidí může být změněno vynuceným opatřením.
Šríla Prabhupáda: To není možné. Ani dítě se nedá přesvědčit násilím, natož dospělý, vzdělaný člověk. My máme pravou metodu pro změnu lidské mysli: zpívání Haré Krišna mantry. Cétó-darpana-márdžanam: tato metoda očišťuje srdce od hmotných tužeb. Viděli jsme, že lidé v Moskvě nejsou šťastní. Pouze čekají na další revoluci. Hovořili jsme s jedním dělnickým chlapcem, který byl velice nešťastný. Když se v hrnci vaří rýže, můžete vzít jedno zrnko a rozmáčknout ho mezi prsty a je-li měkké, poznáte, že je všechna rýže uvařena. Takto můžeme porozumět i postavení ruských lidí na příkladu onoho chlapce. Více jsme poznali při rozhovoru s profesorem Kotovským z indického oddělení moskevské univerzity. Jak byl pošetilý! Řekl, že po smrti všechno končí. Je-li tohle jeho poznání a je-li onen mladý chlapec vzorkem společnosti, potom je situace v Rusku velice smutná. Mohou teoretizovat o tolika věcech, ale v Moskvě jsme ani nemohli koupit nezbytné potraviny. Neměli žádnou zeleninu, ovoce nebo rýži a mléko mělo špatnou kvalitu. Kdyby onen džentlmen z Madrasu nepřispěl trochou dálu a rýže, pak bychom, prakticky řečeno, hladověli. Připadalo nám, že strava v Rusku se skládá pouze z masa a alkoholu.
Šjámasundara: Komunisté využívají tohoto prospěchářského motivu. Dělník, který v továrně vyrábí nejvíce, je státem oslavován, a nebo dostane zvláštní odměnu.
Šríla Prabhupáda: Proč by měl dostat zvláštní odměnu?
Šjámasundara: Aby získal nějaký podnět k tvrdé práci.
Šríla Prabhupáda: Nadřízení ho podplatí, aby uspokojili jeho sklon panovat nad jinými a dopracovat se ke zisku. Ruská komunistická idea je velice dobrá, ale jen za předpokladu, že občané nechtějí žádný zisk. To však není možné, protože každý chce nějaký prospěch. Stát nemůže zničit tento sklon ani zákonem, ani násilím.
Šjámasundara: Komunisté se snaží zcentralizovat všechno - peníze, sdělovací prostředky a dopravu - do rukou státu.
Šríla Prabhupáda: Ale jaký to bude mít užitek? Jakmile je všechen majetek zcentralizovaný, členové vlády si ho přivlastní, tak jak to udělal Chruščev. Tohle všechno je k ničemu, dokud se v lidech neodstraní sklon k vykořisťování. Rusové zařídili svoji zemi podle Marxových teorií, avšak ze všech jejich vůdců se vyklubali podvodníci. Kde je jejich program, jak odstranit sklon k podvádění?
Šjámasundara: Jejich programem je nejdříve změnit společenský řád a věří, že potom se automaticky změní i korupční mentalita.
Šríla Prabhupáda: Nemožné. Takové potlačování jednoduše způsobí reakci v podobě další revoluce.
Šjámasundara: Soudíte, že se nejdříve musí změnit lidská mentalita, a potom se přirozeně dostaví i změna v sociálním uspořádání?
Šríla Prabhupáda: Ano, ale vůdcové nebudou nikdy schopni naučit všechny lidi, aby věřili, že všechno patří státu. Tato idea je utopický nesmysl.
Šjámasundara: Marx používá dalšího hesla: "Lidská povaha nemá žádnou realitu." Říká, že lidská povaha se mění v průběhu dějin podle hmotných podmínek.
Šríla Prabhupáda: Nezná skutečnou lidskou povahu. Je jistě pravda, že všechno v tomto vesmírném výtvoru, neboli džagat, se mění. Tvé tělo se mění každým dnem. Všechno se mění, stejně jako vlny v oceánu. Není to příliš pokročilá filozofie. Marxova teorie se také mění, nemůže přetrvat. Ale člověk má základní podstatu, která se nikdy nemění - svoji duchovní podstatu. Učíme lidi, aby se dostali na úroveň, kdy budou jednat podle své duchovní povahy, která se nikdy nezmění. Jednat duchovně znamená sloužit Krišnovi.
Snažíme-li se sloužit Krišnovi nyní, budeme v této službě pokračovat, až odejdeme na Vaikunthu do duchovního světa. Láskyplná služba Šrí Krišnovi se nazývá nitja, věčná. Jak říká Krišna v Bhagavad-gítě - nitja-jukta upásaté: "Moji čistí oddaní Mě neustále uctívají s velkou oddaností."
Komunisté odsunuli Krišnu a nahradili Ho státem. Očekávají, že přimějí lidi k uvažování: "Nic pro můj prospěch, všechno ve prospěch státu." Lidé to však nikdy nepřijmou. To není možné! Ať to ti darebáci zkusí! Všechno, co mohou dělat, je pouze nutit lidi, aby pracovali, jako za Stalina. Jakmile objevil někoho, kdo mu oponoval, okamžitě mu usekl hlavu. Stejná nemoc je tu i dnes, tak jak může být jejich program úspěšný?
Šjámasundara: Domnívají se, že lidská povaha nemá žádnou realitu, že je pouze produktem hmotného prostředí. Myslí si, že když umístí člověka do továrny a přesvědčí ho, aby se ztotožňoval se státem a s něčím jako jsou výdobytky vědy, mohou ho proměnit v nesobeckou osobu.
Šríla Prabhupáda: Jenomže kvůli své základní nemoci, kterou je závist, zůstane sobecký. Když uvidí, že tak těžce pracuje, aniž by z toho měl nějaký zisk, jeho nadšení okamžitě ochabne. V Bengálsku mají přísloví: "Jako majitel jsem schopný proměnit písek ve zlato, ale jakmile přestanu být majitelem, zlato se promění v písek." v této situaci se nacházejí ruští lidé. Jsou nešťastní, protože nejsou tak bohatí jako Evropané nebo Američané.
Šjámasundara: Jednou z metod, kterou užívají ruské úřady, je neustále lidi přesvědčovat, že v každém okamžiku může vypuknout válka. Ti potom uvažují: "Musíme tvrdě pracovat, abychom zachránili náš stát."
Šríla Prabhupáda: Nemohou-li mít lidé ze své práce žádný prospěch, ztratí nakonec veškerý zájem o stát. Průměrný člověk bude uvažovat: "Ať pracuji nebo nepracuji, dostávám stejně. Nemohu náležitě nasytit a ošatit svoji rodinu." Pak začne ztrácet podnět k práci. Vědec vidí, že navzdory jeho vysokému postavení jsou jeho žena a děti oblečeny jako dělníci.
Šjámasundara: Marx říká, že průmyslová a vědecká práce je nejvyšší druh činnosti.
Šríla Prabhupáda: Ale pokud vědci a průmyslníci neobdrží dostatečný zisk, nebudou ochotní pracovat pro stát.
Šjámasundara: Jejich "lidský blahobyt" ve skutečnosti znamená: "Jestliže se mnou nesouhlasíš, useknu ti hlavu." To je jejich "blahobyt". Stalin měl svoji představu "lidského blahobytu", ale každý kdo s jeho verzí nesouhlasil, byl zavražděn nebo uvězněn. Mohou říkat, že několik musí trpět v zájmu všech ostatních, avšak v Rusku jsme osobně viděli, že Rusko nedosáhlo ani všeobecného štěstí, ani prosperity. V Moskvě například nebyla žádná z velkých budov postavena v nedávné době. Jsou staré a zchátralé nebo špatně renovované. Také před obchody musí lidé stát v dlouhých frontách, aby nakoupili. Jsou to příznaky špatné ekonomické situace.
Šjámasundara: Marx považoval náboženství za iluzi, která musí být zavržena.
Šríla Prabhupáda: Dělení mezi různými náboženskými vírami může být iluze, avšak Marxova filozofie je rovněž iluzí.
Šjámasundara: Máte na mysli, že není uplatňována v praxi?
Šríla Prabhupáda: Během šedesáti let od ruské revoluce se jeho filozofie zdeformovala. Naproti tomu Brahmá započal védské náboženství před nespočetně mnoha lety, a třebaže se je cizinci snažili v posledních dvou tisíciletích zničit, je stále neporušené. Védské náboženství není iluze, alespoň ne v Indii.
Šjámasundara: Ve svém nejznámějším výroku o náboženství Marx říká: "Náboženství je povzdech utlačovaného tvora, srdce světa bez srdce a duše bezduchého stavu. Je opiem lidstva."
Šríla Prabhupáda: Neví, co je to náboženství. Jeho definice je falešná. Védy uvádějí, že náboženství jsou pravidla jednání předložená Bohem. Bůh je skutečností a Jeho zákon je také skutečností. Není to iluze. V Bhagavad-gítě Krišna definuje náboženství, sarva-dharmán paritjadžja mám ékam šranam vradža: odevzdat se Bohu - to je náboženství.
Šjámasundara: Marx věřil, že všechno se tvoří z ekonomického úsilí a že náboženství je pojem vymyšlený buržoazií nebo kapitalisty, aby odradili masy od revoluce slibem lepšího života po smrti.
Šríla Prabhupáda: On sám zplodil filozofii, která je v současnosti vnucována násilím a zabíjením.
Šjámasundara: Sli­boval, že v budoucnu se bude žít lépe. Dělá tedy to samé, za co odsoudil náboženství.
Šríla Prabhupáda: Jak jsme již mnohokrát vysvětlili, náboženství je tou částí naší přirozenosti, která je trvalá, které se nemůžeme vzdát. Nikdo nemůže zanechat svého náboženství. Co je tím náboženstvím? Služba. Marx chce sloužit lidstvu pomocí své filozofie. Proto je to jeho náboženství. Každý se snaží prokazovat nějakou službu. Otec se snaží sloužit své rodině, státník se snaží sloužit své vlasti a lidumil se snaží sloužit celému lidstvu. Ať jsi Karel Marx, Stalin nebo Mahátmá Gándhí, hinduista, muslim nebo křesťan, musíš sloužit. Jelikož v současnosti prokazujeme službu tolika lidem a tolika věcem, přináší nám to zmatek. Proto nám Krišna doporučuje, abychom zanechali veškerých těchto služeb a sloužili pouze Jemu.

sarva-dharmán paritjadžja
mám ékam šaranam vradža
aham tvám sarva-pápébhjó
mókšajišjámi má šučah

"Zanech všech druhů náboženství a odevzdej se pouze Mně. Já tě oprostím od všech následků za hříšná jednání. Neboj se." (Bhagavad-gítá 18.66.)
Šjámasundara: Komunisté, a do jisté míry i kapitalisté, věří, že služba k výrobě zboží je jedinou pravou službou. Proto nás zavrhují, jelikož nevyrábíme nic hmatatelného.
Šríla Prabhupáda: Jak nás mohou zavrhovat? Sloužíme lidstvu rozdáváním nejvyššího poznání. Hlavní soudce neprodukuje na poli žádné obiloviny. Sedí v křesle a dostává 25 000 nebo 30 000 dolarů. Znamená to snad, že neprokazuje žádnou službu? Ovšemže prokazuje. Teorie, že člověk neslouží, dokud manuálně nepracuje v továrně nebo na poli, připisuje zásluhy pouze rolníkům a dělníkům. Je to sedlácká filozofie.
Existuje příběh o králi a jeho ministru. Jednou si králem placení dělníci naříkali: "My skutečně pracujeme, a ministr nedělá nic, a přesto mu dáváš tak velký plat. Proč?" Nato král zavolal svého ministra a poslal i pro slona. "Prosím, zde máte slona a zvažte ho," řekl král dělníkům. Dělníci vzali slona na všechna tržiště, avšak nemohli nalézt dostatečně velké váhy, aby zvíře zvážili. Když se vrátili do paláce, král se zeptal: "Co se stalo?" Jeden z dělníků odpověděl: "Pane, nemohli jsme nalézt dostatečně velké váhy na zvážení slona." Potom král oslovil svého ministra: "Mohl bys, prosím, zvážit tohoto slona?" "Ano pane," odpověděl ministr a odvedl slona stranou. Vrátil se po určité době a řekl: "Váží šestnáct set padesát liber." Všichni dělníci byli udiveni. "Jak jsi tak rychle slona zvážil?" zeptal se jeden z nich. "Našel jsi nějaké obrovské váhy?" Ministr odpověděl: "Ne. Není možné zvážit slona na váze. Šel jsem k řece, vzal jsem slona na loď a poznačil jsem si, kam stoupla voda. Když jsem slona postavil na břeh, dal jsem do lodi závaží, dokud voda nedosáhla po stejnou značku. Tak jsem dostal váhu slona." Král řekl dělníkům: "Už vidíte ten rozdíl?" Ten, kdo je inteligentní, má sílu, nikoli hlupáci a ničemové. Marx a jeho následovníci jsou pouze hlupáci a ničemové. Neřídíme se podle nich. Řídíme se podle Krišny nebo Jeho představitele.
Šjámasundara: Takže náboženství není pouhá policejní síla k udržování lidí v iluzi?
Šríla Prabhupáda: Ne. Náboženství znamená sloužit duši. To je náboženství. Každý prokazuje službu, avšak nikdo neví, kde je jeho služba nejúspěšnější. Proto Krišna říká: "Služ Mně a budeš sloužit duchovní společnosti." To je pravé náboženství. Marxisté chtějí vybudovat takzvanou dokonalou společnost bez náboženství, a přece až do dnešního dne lidé uctívají Indii, protože jejím základem je náboženství.
Šjámasundara: Marx říká, že Bůh nestvořil člověka, ale že člověk stvořil Boha.
Šríla Prabhupáda: To je další nesmysl. Podle toho, co říká, mohu prohlásit, že je to bezduchý hlupák a ničema. Hlupáka nerozpoznáme, dokud nepromluví. Hlupák může mít velice pěkné šaty a může sedět jako džentlmen mezi džentlmeny, avšak podle jeho řeči ho můžeme rozeznat od vzdělance.
Šjámasundara: Marxovým následovníkem byl Nikolaj Lenin. Posílil všechny Marxovy myšlenky a přidal několik svých vlastních. Věřil, že revoluce je základním faktem dějin. Řekl, že dějiny se pohybují ve skocích a že postupují až ke skoku do komunismu. Chtěl, aby Rusko skočilo do diktatury proletariátu, což nazval konečným stupněm historického vývoje.
Šríla Prabhupáda: Ne. Spolehlivě můžeme říci, a oni to mohou pečlivě poznamenat, že po bolševické revoluci proběhne mnoho dalších revolucí, protože dokud lidé žijí na mentální rovině, přinese to jen další revoluce. Naše řešení je zanechat všech mentálních výmyslů a dosáhnout duchovní úrovně. Dostane-li se člověk na duchovní úroveň, nedojde už k žádné další revoluci. Jak říká Dhruva Mahárádža: nátah param parama védmi na jatra nádah. "Nyní, když vidím Boha, jsem dokonale spokojen. Nyní je konec všemu teoretizování." Uvědomování si Boha je tedy konečnou revolucí. Dokud se lidé nestanou vědomí si Krišny, revoluce v hmotném světě se budou neustále opakovat.
Šjámasundara: Haré Krišna revoluce.
Šríla Prabhupáda: Védské pokyny říkají, že lidé hledají poznání, a porozumí-li Absolutní Pravdě, poznají všechno. Jasmin vigjáté sarvam évam vigjátam bhavati. Lidé se snaží přiblížit k cíli, ale nevědí, že konečným cílem je Krišna. Pouze se pokoušejí o nějaké úpravy tolika materialistickými revolucemi. Nemají žádné poznání o tom, že jsou duchovní bytosti a že nemůže být řeč o štěstí, dokud se nevrátí zpátky do duchovního světa a do společnosti Nejvyšší Duše, Boha. Jsme jako ryby na souši. Tak jako nemůže být ryba šťastná bez vody, ani my nemůžeme být šťastni mimo duchovní svět. Jsme nedílnými částečkami Nejvyšší Duše, Krišny, ale opustili jsme Jeho společnost a poklesli jsme z duchovního světa kvůli naší touze užívat si hmotného světa. Dokud neprobudíme naše poznání o vlastním duchovním postavení a nevrátíme se zpátky domů do duchovního světa, nemůžeme být nikdy šťastni. Můžeme v teoretizování pokračovat po mnoho životů, ale uvidíme jen jednu revoluci za druhou. Starý řád se vymění, aby přenechal své místo novému. Neboli jinými slovy, dějiny se opakují.
Šjámasundara: Marx říká, že v hmotné přírodě existují neustále dva soupeřící sklony a že vnitřní tep protichůdných sil způsobuje, že dějiny poskočí od jedné revoluce ke druhé. Prohlašoval, že komunistická revoluce je konečnou revolucí, protože je dokonalou odpovědí na všechny sociální rozpory.
Šríla Prabhupáda: Když komunistickou myšlenku zduchovníme, bude dokonalá. Pokud zůstane materialistická, nemůže se jednat o revoluci konečnou. Věří, že stát je vlastníkem všeho. Stát však vlastníkem není, skutečným vlastníkem je Bůh. Dospějí-li komunisté k tomuto závěru, pak bude jejich idea dokonalá. Říká, že všechno je třeba dělat pro stát. V naší Mezinárodní společnosti pro uvědomování si Krišny ve skutečnosti praktikujeme dokonalý komunismus, když děláme všechno pro Krišnu. Víme, že Krišna je nejvyšší uživatel výsledků veškeré práce (bhóktáram jagja-tapasám). Komunistická filozofie aplikovaná v současnosti je nepřesná, ale může dospět k dokonalosti, přijme-li závěr Bhagavad-gíty, že Krišna je nejvyšší vlastník, nejvyšší uživatel a nejvyšší přítel všech. Pak budou lidé šťastní. Již nyní státu nevěří, ale přijmou-li jako svého přítele Krišnu, mohou se na Něho naprosto spolehnout, stejně jako se Ardžuna zcela spoléhal na Krišnu v bitvě na Kuruovském bitevním poli. Velké vítězství Ardžuny a jeho společníků na Kurukšétře dokazuje, že jeho důvěra v Krišnu byla oprávněná:

jatra jógešvarah krišnó
jatra párthó dhanur-dharah
tatra šrír vidžajó bhútir
dhruva nítir matir mama

"Kde je Krišna, pán mystiky, a kde je vznešený lučištník Ardžuna, tam je zajisté také bohatství, vítězství, neobyčejná moc a mravnost. To je mé mínění." (Bhagavad-gítá 18.78.)
Je-li Krišna ve středu společnosti, pak budou lidé dokonale v bezpečí a budou prosperovat. Komunistická myšlenka je vítaná pod podmínkou, že jsou ochotni vyměnit takzvaný stát za Boha. To je náboženství.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 whitebeard whitebeard | E-mail | Web | 3. června 2010 v 12:50 | Reagovat

:-D Šríla Prabhupáda pravděpodobně Marxe nikdy nečetl..nebo jen velmi povrchně:-D..

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama