KONCEPT - část 2

2. října 2009 v 10:05 | Vraja Kishor |  Revoluce vědomí
JEDNOTA A UNIVERZÁLNÍ SPOLEČNÁ VĚC
Naše zbraně jsou nabroušeny. Další nezbytná věc pro revoluci je jednota. Může být mnoho silných vojáků, ale je potřeba je sjednotit. Měli by bojovat bok po boku.
Jednota je absolutně nutná pro stabilní společnost. Ale mnoho moderních společenských systémů úplně postrádá tu společnou věc. Ti, kto tuto společnou věc mají, ji nikdy neudrží dlouho, protože je to vždy něco umělého. Něco, co nemá nic do činění se základním postavením individuálního já.

Védská společná věc není nic umělého, ale je to přirozená funkce duše, všech duší.
Máme vojáky ozbrojené zbraní poznání, ale co je sjednotí?
Služba.
Všichni sloužíme v každém okamžiku, to je společné všem bytostem. Hledejte sem a tam po celém vesmíru, nenajdete ani jednu osobu, která permanentně neslouží. Mohu sloužit svému šéfovi, mohu sloužit mému příteli, mohu sloužit mojí rodině atd., ale musím někomu sloužit. Dokonce i když bych odešel do úplné izolace někde v lese, musím sloužit svým tělesným smyslům.
Sloužím ostatním za všech okolností.

Proč? Proč skutečně všichni sloužíme?
Protože duše - já je částí mnohem většího duchovního mechanismu. Duchovní částečka v těle pochází z Duchovního Celku - jako jiskra pochází
z ohně. My, individuální duše, jsme částečkou Duchovního Celku, právě tak, ja
ko kytarová struna je částí celé kytary.
Struna samotná je skoro nanic - je to jen kus drátu. Ale když se struna na-
pne do kytary, naladí se a pracuje tak dohromady s kytarou, najednou je veli
ce užitečná a cenná. Její energie je plně využita.
Cást má jako hlavní úkol sloužit Celku. A proto vidíme, že každý někomu
nebo něčemu slouží.
Ustupte o krok a uvědomíte si, jaký má tohle význam pro naší sociální re
voluci. Revoluce potřebují jednotu a společný cíl. Většina revolucí si vytváří ně
jakou umělou společnou věc, která časem zestárne a rozplyne se. Výsledkem je
rozdělení povstalců. Jiní revolucionáři si uvědomili, že společná vlastnost
všech bytostí je služba.
Přesto však nepoznali, kam zaměřit sklon sloužit, a proto daleko nedošli.
Vymýšlejí si umělé a vnější objekty služby. Pokouší se sjednotit lidi ve službě
ideálu, službě vůdci, službě státu. To jsou všední, nepřirozené objekty služby,
a proto brzy ztrácejí přitažlivost a hnutí, jež se točilo okolo nich, se rozpadá.
2)Sloužit smyslům neznamená 'sloužit sobě", protože tělo není já.

Kdyby revolucionáři našli přirozený, skutečný cíl služby, tak by získali společný ideál, který se nikdy neztratí. Jejich revoluce by se nerozpustila.
Co je skutečný cíl služby? Cást slouží celku. Kdyby se kytarová struna snažila napnout se někam jinam, výsledný zvuk bude žalostný. Ta struna musí sloužit kytaře a to je jediná pozice, ve které může uplatnit plně svoji schopnost. Podobně duše není určena pro službu nějaké hmotné věci, jako je stát, král nebo politická strana. Cást chce píirozeně sloužit celku; duše vnitřně touží sloužit Duchovnímu Celku.
Přes rozdílnou rasu, národnost, vyznání nebo druh máme všichni společnou věc: bez ohledu na místo narození, naši víru nebo jak vypadáme, všichni jsme nehmotná živá bytost. Každá nemateriální bytost má neodolatelnou touhu sloužit.
Sloužit čemu? Sloužit komu?
Každá nemateriální bytost je částí Celku, Původní Nehmotné Bytosti. Proto intenzivní univerzální společný cíl všech živých bytostí je spolupracovat ve službě Nejvyšší Nehmotné Osobnosti Božství. Všechny živé bytosti se mohou spojit pod vlajkou služby Nejvyšší Duši.
Společenský systém rovnosti
Být "sjednocen pod vlajkou služby Nejvyššímu" není prázdný slogan duchovního snílka. Má to velice praktický výsledek: skutečnou rovnost.
Není možné úplně odstranit sociální rozvrstvení a nerovnost. Dokonce i takzvané "beztřídní" společnosti skončily, přes všechna svá vyzývavá prohlášení, velice polarizované a rozdělené. V každé společnosti někdo bude muset přijmout zodpovědnost být vedoucím a někdo bude muset přijmout zodpovědnost za vyvážení odpadků. To nemůžete obejít.
Védská moudrost podává sociální filozofii neskrývající tento fakt, a přesto zároveň neopouští intuitivní pravdu, že rovnost musí být. Védská společnost účinně spojuje nevyhnutelné třídní rozvrstvení s úplnou rovností na nemateriální úrovni, spojení umožněné díky duchovnímu poznání.
Proto skutečná revoluce není jen sociologická záležitost. Je to sociálně-spirituální revoluce.
Na druhou stranu dnešní společnost kategoricky ignoruje cokoliv duchovního, a je proto prolezlá vykořisťováním a diskriminací. Tělesné pojetí života je zdůrazňováno horečnatým tónem, zvláště přes duchovně sterilní masová média. Výsledek je, že každý se snaží zuby nehty nahromadit více hmotných věcí než druhý člověk. Postavení člověka se dnes měří podle výšky hromady jeho "věcí". Když dáváme tolik důraz na hmotnou prestiž, stává se nemožným vyřešit problém nerovnosti.

Takzvané "náboženské" organizace těžko něco zlepší. Ty také ignorují duchovno. Jejich moudrost je zatemněna kvůli tomu, že udělali kompromis se smyslovým požitkem. Místo aby rozdávali příznivé duchovní poznání, rozdělují lidi zdůrazňovánfm příslušnosti k určité skupině. A těch několik religionis
tů,

kteří se nestali obětí kulturně-tělesného vědomí, stále není schopno dodat jasné duchovní poznání.
Moderní lidstvo bez dostatečně jasného duchovního vedení sestoupilo do tmy nevědomosti. Moderní společenské zvíře je expertem ve chvástavém řečnění o rovnosti a přátelství. Naneštěstí mluví naprázdno a realita je chladná, tvrdá a neutěšená. To, co bylo označeno jako "stejná práva" a "zvětšení rovnosti", není nic jiného než slabomyslný pokus nabílit všechny na stejné uniformy umělé rovnosti, a způsobilo to všeobecnou ztrátu sociální totožnosti, zmatek v úloze různých tříd, kolaps individuality, frustraci a zmatek ve společnosti na celém světě.
Opravdová alternativní společnost uznává, že skutečné já je mimo tělo, a proto úspěchem je duchovní realizace, ne hmotný rozvoj. Zivotní pokrok proto nezávisí na hromadění kopců peněz, moci a prestiže. Tyto věci může dosáhnout jen pár lidí.
Kvůli tornu dnes utlačovaní zůstávají utlačovanými a bohatí bohatnou. Pro člověka žijícího v brlozích ve skutečnosti neexistuje cesta k získání nějaké hodnoty, ani jeho pohledu, ani z pohledu společenského organismu, protože prostředky k dosažení toho úspěchu (peníze, moc a prestiž) jsou k mání jen několika vyvoleným. Proto se jedinou cestou ven stává kriminalita. A pak žijeme ve světě, kde chodníky jsou dlážděny strachem.
Ale ve védské společnosti je úspěch dosažitelný pro každého stejně, bez ohledu na jeho postavení na sociálním žebříčku. Pobuda v lepenkové krabici má stejný přístup k bohatství života jako hlava státu, protože to bohatství je duchovní realizace. A má stejnou možnost být uznáván společností, protože osvícení občané uznávají více duchovní seberealizaci než limuzíny, bankovní konta a filmové hvězdy. Védská společnost odstraňuje beznaděj a ničivou frust raci nevyhnutelného utlačování.
Všeobecná znalost úplné nadřazenosti Nejvyšší Osobnosti vytváří ovzduší vzájemně spojující rovnosti, protože i ta nejposlednější osoba je stejná částečka Celku. Bez ohledu na společenské postavení se mohou v této univerzální rovnosti všichni lidé plně zaměstnat a harmonicky spolupracovat, bez vykořisťování, závisti nebo střetů.
Pokusil jsem se popsat revoluční strukturu: védskou společnost, společnost, která poznává a harmonizuje rozdíly mezi lidmi a sjednocuje všechny tyto různé individuality na nehmotném základě rovnosti. Je to společnost bez třídního vykořisťování a diskriminacce, ve které všichni lidé pracují dohromady na společném cíli duchovní realizace a služby Absolutní Původní Identitě.
Známe cíl. Máme zbraně. Jsme jednotní.
Nyní, jak budeme bojovat?


BITVA ZAčĺNÁ
Revoluce - první dějství
Jak jsem se zmínil, první bitvy se odehrají v nás samotných. Nepřítel zaplavil naše srdce a to je velké nebezpečí. Nejdříve ho musíme vytlačit ven, vyhnat ho z našich srdcí, z našeho osobního života, z našich vztahů, z našich přátel a eventuálně z celé naší komunity, společnosti a světa.
Naše zbraň je poznání, ale co je zbraní našeho nepřítele? Smyslový požitek. Smyslový požitek mrzačí naši schopnost revoltovat a nutí nás ovládat a využívat druhé pro naše osobní zájmy. Jak můžeme zničit zbraň smyslového požitku? Jedině tak, že dostaneme něco lepšího.
Nyní váš jediný zdroj životní energie pochází ze smyslového požitku. Ale s trochou snahy a praxe může každý zakusit nový svět dobrodružství, jež není závislý na smyslech. Tento oceán nektaru udělá trpaslíka z umouněného smyslového štěstí a dá nám takovou sladkou chuť, že ztratíme zájem o obyčejné dráždění smyslů.
Védský koncept široce popisuje přesné praktiky, jež osvobodí naše vědomí z pout iluze a umožní nám zakusit nemateriální uspokojení, které je tak důležité pro úspěšnou společensko-spirituálnf revoluci. Tento sedmibodový plán zahrnuje obranu a útok proti materialismu.
Obrana
1) Jezení masa: Člověk, který chce udělat progresivní změnu světa, by měl zcela přestat jíst maso, ryby a vejce. Navíc změna vzájemného vztahu společnosti jako celku ke zvířatům a ekosystému musí být spojena s návratem k jednoduchému, přirozenému a šetrnému zemědělství.
Jezení masa je přímá příčina nezměrného množství násilí, ne jen násilí na zvířatech, ale také násilí na lidech, rostlinách a samotné Zemi.
Zádám vážené čtenáře, aby četli knihy o vegetariánství, zvláště Diet For
a New America od Johna Robbinse. V této brožuře se jen krátce zmíníme
o důvodech, proč jezení masa porušuje božskou pospolitost lidí, zvířat, rostlin
a Země.
Násilí proti lidem: Lidé se třesou před hladem a přelidněním. Ríkají, že země nemůže uživit rostoucí populaci. Ale je faktem, že kdyby orná půda byla využita pro pěstování vegetariánské stravy místo produkce masa, planeta by mohla lehce uživit 20 miliard lidí nebo i více. Například, jeden akr špenátu produkuje 28x více bílkovin, než dostaneme z masa dobytka paseného na téže ploše.
Přemýšlejte o tomhle: "Nadměrná spotřeba masa bohatými lidmi znamená hlad pro chudé." 3)
3) Výrok francouzskeho zemědelského ekonoma Rene Dumonta.


Násilí na zvířatech: Jak jezení masa ubližuje zvířatům, je jasné. Zabfjení živých bytostí nemůže být nikdy přípustné v našem novém společenském řádu. Bez překonání touhy po vykořisťování je nemožné vytvořit skutečně alternativní společnost. Povolení zbytečného zabíjení živých bytostí kvůli chuťovým buňkám je jasný příklad extrémního vykořisťování (existuje tu tolik potravin, jež nevyžadují tak brutální násilí ajsou pro nás navíc zdravější). Vykořisťování musí být zastaveno, a proto ti, kdo chtějí pozitivní a pokrokovou společnost, musí nejdříve přestat jíst maso.
Násilí na rostlinách: Masná produkce ničí daleko více rostlinného života kvůli krmení zvířat. Aby jste dostali libru bílkovin z masa, musíte nakrmit zvíře stovkami liber obilí a vegetace. Mohli bychom získat tyto bílkoviny jen ze zlomku obilí a rostlinstva, jestliže bychom je jedli přímo a nedávali je zvířatům. Jak bylo výše zmíněno, jeden akr špenátu dává 28x více bílkovin, než stejný akr použitý pro pastvu dobytka na jatka.
Někdo může argumentovat, že vegetariáni zabíjejí rostliny. Vegetariáni nemají podíl na porážení zvířat, a proto také velmi snižují svou spoluúčast na zbytečném zabíjení rostlin.
Násilí proti Zemi: Takové nepřirozené zemědělství spotřebuje stovky liber obilovin na krmení dobytka, což způsobuje nadměrné zatížení pro půdu. Výsledek: deštné pralesy mávají na rozloučenou. Zplodiny, odpady... dojedeme na rozpadající se pozemský ekologický systém příznačný pro dnešní svět.
Vegetariánství je první bitva, kterou musí vyhrát voják pravdy. To velmi sníží naší účast na vykořisťování a pomůže překonat návyk na smyslový požitek, protože budeme jasně vnímat nemateriální realitu a nadsmyslovou blaženost v ní.
"Jste to, co jíte." Jestliže jíte produkt násilí a vykořisťování, budete násilní a agresivní. Vaše mysl a inteligence bude zamlžena nenávistí a strachem, a dokonce i nejjednoduší duchovní věci budou pro vás nepochopitelné.
Budete zničeni.
2) Intoxikace: Každý bojovník musí skoncovat se všemi omamnými látkami. Drogy jsou servírovány na stříbrném podnose jen díky velkému utrpení miliónů jiných živých bytostí. Obyvatelé třetího světa hladoví, protože jejich země produkuje tuny kávy, tabáku, konopí atd., aby si nějaký Franta Novák mohl povyrazit na svém večírku při martini s ledem.
Skutečně alternativní společnost tohle nemůže dovolit.
Mocný muž chce zůstat nahoře. Mocipán nechce žádnou změnu. Chce, abys byl tak umlácený, že nemůžeš odporovat, a proto dává mládeži alkohol a říká, že je to "rebelské". Společnost tě prodala a koupila a ty polykáš návnadu ze sladu. Muž moci chce zmatek v tvé mysli a zatemnit tvůj pohled tak, že všechno bude vypadat příjemné a krásné.
Odvrhni tu lež. A s pořádnou odplatou.
3) Nedovolený sex: Každý kolem tebe je prodavač. Prodavač časopisu, předplatného na moderní sex-šílenství. Nové vydání každou sekundu, barevně pub


ukované mocným mužem. Zaplať si předplatné a prodej svoje srdce. Tady to podepiš: odpiš svoji svobodnou vůli a staň se loutkou na nitkách reklamního průmyslu. Loutka nemůže nic změnit. Loutka neudělá revoluci. Loutka je loutka a jednoduše tancuje na provázcích loutkaře.
Smyslový požitek je zbraň nepřítele a sex je jeho atomová bomba. Touto jedinou zbraní nás drží spoutané na rukou i na nohou, zmítané jak prasata na jatkách.
Chceš svobodu? Svoboda se získává v bitvě. Vyhraj tuto bitvu a ucítíš vjem svobody, jaký jsi ještě nikdy nezažil. Zbav se své podřízenosti vůči sexu, skonči s tím - a vyřadíš hlavní zbraň nepřítele.
4) Hazardování: Musíme zkrotit hazardní mentalitu. Osel půjde mnoho kilometrů, když mu pověsíte mrkev před čumák. Uplně zapomene na těžký náklad na zádech a bude vidět jen tu šťavnatou mrkev visící jen několik centimetrů před ním. Prostě nemůže zastavit. Krok za krokem...
V dnešní společnosti se lidé masově stali osiy. Ti, kdo mají moc, nakládají břemeno jejich dekadentního životního stylu na naše záda. A my pochodujeme jako slepé automaty s mrkví falešné naděje před nosem.
Mnoho lidí má dost svého jednotvárného plahočení. Když k tornu dojde, je tu základ pro revoluci, protože nepokoj je matkou změny. Avšak ti, kdo mají moc, skvěle vyřešili tenhle problém tím, že pověsili lidem před nos "mrkev" loterií a dalšfch hazardních her, jakožto snadného úniku. Není potřeba se bouřit, jen se trefte a vyhrajete! Nesmíme se stát jejich obětí, musíme vložit 100% své energie do společensko-spirituální revoluce.
Útok
1) Prvnf útočná taktika je jednoduchá: revolucionáři musí znát svou revoluci. Potřebujeme velmi podrobně prostudovat védský systém. Stačí jen jeden pěkně výřečný materialista, a nebudeš-li plně rozumět filosofii revoluce, smete tě.
Proto vás zvu k diskuzi, jestliže něčemu nerozumíte, nesouhlasíte nebo jen chcete diskutovat o nějakém tématu. Má adresa je na konci brožury.
2) Druhá taktika je široké rozšiřování revolučního poznání. Toto je nejúčinnější prostředek pro vyvolání velké společenské změny. Například vy právě teď čtete tuto brožuru. Pravděpodobně by jste neslyšeli o ničem společensko-spirituálním, kdyby to nebylo napsané.
Tištěná informace je mízou nové revoluce a musí být rozšířena jak je to jen možné a k co nejvíce lidem. Proto ten, kdo má zájem o pozitivní společenskou změnu, by měl rozšiřovat tuto brožuru. Je velmi žádoucí rozšířit co nejdříve do všech koutů jakoukoliv knihu související s cílem revoluce. Zvláště velký význam mají díla A.C. Bhaktivédanty Swamiho Prabhupády4), předního propagátora védské kultury a lidské revoluce v této epoše.
4) Jeho knihy můžete obdržet i poštou - viz poslední strana.

3) Třetí útočná taktika je nej důležitější. Jejím praktikováním je možné proměnit pozorného a upřímného kandidáta v mocného a čistého revolucionáře, schopného změnit zemi, i kdyby úplně zanedbal předešlých šest taktik obrany a útoku.
Nyní teoreticky víme, že nejsme tato těla. Ale teorie a znalost samotná nezmění reálný svět. Musíme proniknout nad teoretickou stránku. Musíme si osobně uvědomit, že nejsme toto tělo. Musíme to vědět, ne jenom si to myslet nebo věřit. Musíme to osobně zažít. A když to jednou dokážeme, staneme se odborníky na boj, mistrně zacházejícími s mečem poznání. Vítězství je zajištěno. OK, zní to skvěle, ale jak realizovat to poznání?
Živá bytost v hmotném podmínění trpí určitou duchovní amnézií (ztrátou paměti), když zapomněla svou skutečnou (duchovní) totožnost. Pacienti trpící amnézií jsou léčeni tak, že se jim připomenou různé věci a lidé, které si pamatují z minulosti, a tak se probudí jejich paměť. Podmíněné ego zapomnělo svoji skutečnou totožnost a vysnilo si krásnou falešnou totožnost. Do té doby, než něco zapálí paměť jeho duchovní identity.
Co zapálí naši duchovní paměť? Duchovní zvuk.
Duchovní zvuk je hlavní útočná a nejmocnější zbraň společensko-spirituální revoluce, schopná obnovit ztracené vědomí živé bytosti, stejně jako naše původní poznání.
Zvuk jako zbraň
Zvuk je nejmocnější síla. Zvuk shromáždí stovky lidí a přiměje je skákat, hýbat se, běhat, smát se, plakat nebo křičet. Díky zvuku se dějí různé věci - je mocný.
Jsou dva druhy zvuku: hmotný a nehmotný. Hmotný zvuk je velká síla zamykající nás ve falešné identitě. Nehmotný zvuk je nejsilnější věc, která nás probouzí do naší původní identity.
Jaký je rozdíl mezi hmotným a duchovním zvukem? Rozdíl je v tom, na jakou věc je zvuk zaměřen. Hmotný zvuk se točí okolo činností těla. Rečnění o bohatých tělech, slavných tělech, legračních tělech, sexy tělech. Naproti tomu duchovní zvuk se soustřeďuje na Nejvyšší Nehmotnou Identitu. Právě jako nás materiální zvuk uzavírá do hmotného života, nehmotný zvuk nás z něho osvobozuj e.
Tento duchovní zvuk je tepem nové revoluce. Tak tedy, co to vlastně je a jak ho můžeme zfskat?Závěr
Každý, kdo bude pozorně naslouchat a opakovat duchovní vibrace, zvlášť
výše popsanou, super-účinnou mantru, postupně bude stále více osvobozen
z tělesného pojetí života. V průběhu toho se zmenší a nakonec zmizí náš návyk
na smyslový požitek a spolu s ním i naše podřízenost systému. Jakmile se jednou uvolníme ze škrtícího sevření muže moci, nikdo nám nezabrání, abychom
vstali a odkopli zkorumpovaný, zkažený a zdegenerovaný sociální systém, kte
rý teď drží milióny hlav pod vodou hrubého vykořisťování a odosobnění a hro-
tak utopit miliardy nevinných lidí polapených na planetě, která doslova kři-
čí po skutečné, hluboké a trvalé společensko-spirituální revoluci.
zbraně, jsme jednotní, známe cíl a máme bojové plány.
Teď musíme bojovat.


DODATEK I
Politika
Esej přetištěná z "Prohlášení" 108
Svět nepotřebuje politickou změnu. Svět potřebuje revoluci vědomí.
Politika jako taková je od základu prohnilá. Upravte hnilobu jak chcete - po
řád to bude shnilé.
To, co svět potřebuje, je revoluce vědomí.
Problémy tohoto světa se nevyřeší politickou nebo sociální cestou, která neMáme
může být nic jiného než nanejvýš lepší verze hry škatulata, hejbejte se.
Vykořisťovaní mají všeho dost, povstanou a svrhnou zdegenerované politi
ky. Po tom otřesu vstanou noví politici a vezmou do rukou otěže koně, kterého
sami před tím nenáviděli. Vykořisťovaní se sami stanou vykořisťovateli.
Vykořisťovatelé se stanou vykořisťovanými. Vykořisťování zůstává normou.
Oni tomu říkají pokrok. Nazývají to revolucí., velkou nabubřelou revolucí.
Politika a veřejná činnost (ve všech aspektech, včetně náboženství) selhá
vají. Žádné konkrétní zlepšení nenastalo.
Do kamenné desky historie se vrývá znovu a znovu tento fakt:
Náboženští vůdci se stali nechutně zvrácenými vykořisťovateli, a tak byli
svrženi a veškerou moc převzali králové. Nazvali to "protestantská reformace".
Z králů se pak stali tyrani, a proto je občané svrhli a stali se kapitalisty.
Nazvali to "Francouzská revoluce".
Potom kapitalisté chtiví vašich peněz, začali nestydatě využívat lidi. A tak
je vysávaný proletariát svrhnul a nastolila se diktatura. Nazvali to "komunis
tická revoluce".
Já tornu říkám škatule, škatule hejbejte se.
Skutečný problém není kdo vykořisťuje koho. Problém je vykořisťování samotné. Politika nezpůsobila vykořisťování, ale je jeho projevem. Politika nemůže ukončit vykořisťování, ale pouze ho jinak zaranžuje.
Vykořisťování je způsobeno vyšroubovanou "já-mentalitou", která pohlcuje
moderní společenskou masu jako žravý virus.
Já-mentalita = já jsem nejdůležitější a moje zájmy jsou na prvním místě. Ať hladovějící hladoví na farmách, kde pěstují tuny tabáku pro moje zbytečné cigarety. Ať shnije příroda pro můj zbytečný sprej na vlasy. Ať spí chudáci v mrazu, zatímco si kupuju svůj zbytečný kaviár...
Já-mentalita se taky převléká do podoby "Moje-mentalita". Moje náboženství nejdřív. Můj národ první. Moje rasa především... Pekelné důsledky jsou
zřejmé.
Musíme se zříct svých sobeckých zájmů, abychom mohli zlikvidovat epidemii já-mentality. Je to všeobecně známé a komunismus i humanismus se o to
marně snažili.


Komunistický "stát" a humanistická "kolektivní lidskost" nestojí za naše úsilí, protože ani jedno neznamená osvobození od sklonu vykořisťovat.
Jednou by zneužili naší podpory, což by způsobilo, že bychom toho měli dost,
povstali bychom, a.,. hra pokračuje.
Všechny tyto dobře míněné pokusy o lidskou revoluci uvázly, protože ne-
mohly najít žádnou bytost bez sklonu vykořisťovat, které bychom tedy mohli
oprávněně věřit.
Nanejvýš spokojený Sám v Sobě, původ a vlastník všeho, Kršna je zcela pro-
stý jakékoli touhy po vykořisťování. Nepotřebuje od nikoho nic - On už všechno má. Proto je Kršna jediný hoden důvěry a vědomí Kršny může úspěšně pře-
konat já-mentalitu jednou pro vždy. . . .. .
Jestli skutecně chcete změnit svět, žádám vás, aby jste nemrhali svoji silnou energií v chaosu politiky. Věnujte se učení a rozšiřování vědomí Kršny.
Nenechte se zklamat v pokusu zažehnout vlhký knot sociálně-politického
zapalovace.
- ' . '
V tomto svete neni niceho nedostatek - krome vedomi Krsny.


IODATEK II
Zbraň
Text od autora
Přetištěno z LP 108 "Songs of separation"
To je zbraň pravé vzpoury
to je oheň konečné revolty
to je zbraň pravého revo1ucione
to je oheň
politici, to nevyřešíte sociologové, vaše plány jsou k ničemu to je oheň konečné revolty to je zbraň
bez vnitřní změny
dosáhneš jen falešné proměny
té zoufalé situace lidského kořistění
a to je proč tvrdím:
tohle je zbraň skutečné revoluce
rozvaž ty smyčky, které omotali okolo tvého duchovního
těla
výkřikem
svatého jménaDODATEK III
Zbraň
Esej přetištěna ze 108 "Songs of separation" Magazine
Můj přítel si stále myslí, že spiritualita je nesmírně důležitá, ale politika je pro ně-
ho momentálně důležitější. Říká, že bez pevného společensko-politického základu, lidé
nebudou schopni ocenit vyšší Věci jako je duchovno. Je-li někdo chudý, hladový a utla-
čovaný, nebude myslet na duchovno, ale na peníze, chleba a pomstu. Takže právě teď,
říká, je nejdůležitější vyčistit společensko-politickou scénu, a pak lidé budou připraveni
se vážně zajímat o duchovno.
Avšak chudí, hladoví a utlačovaní se vždy více zajímají o spiritualitu, než takzvaně
"dobře postavení" lidé ve společnosti.
Tato historická zkušenost dělá škrt přes jeho teorii. Ale přejděme to a dejme tornu, že
to je pravda: musím být "dobře postavený!, než začnu oceňovat duchovno. Dobře, ale
řekni, jak to chceš udělat. Jak mě chceš "situovat"? Jak mě chceš dostat z chudoby, hla-
du a utlačování? Jaký máš plán? "Moc pochází z hlavně nabité pušky?" Skutečně nevě
řím, že pomocí nabité zbraně ptimějete všechny, aby mezi sebou jednali jako lidské by
tosti. Skutečně nevěřím, že pomocí nabité zbraně dosáhneš širokého ocenění vyššfch vě-
cí, jako je spiritualita. "Uchopit moc?" Můžeš měnit sociální strukturu až zmodráš, ale
beze změny v srdci budeš jenom přestavovat pomatenou situaci lidského vykořisťování.
Může namítnout. "Tvá revoluce je prostě nepraktická! Verše Bhagavacl-gíty nenaplní
žaludky hladovějících. Chudoba, útlak... to jsou velice vážné problémy, které musíme
okamžitě řešit."
Já určitě souhlasím, ale opravdu si nemyslím, že se ten manévr povede podepisová-
ním petic a pochody před Bílým domem. Je potřeba nejdříve vyřešit skutečné problémy - ale jak? Abychom poznali řešení, musíme nejdřív rozumět problému. Co způsobu-
je všechnu špínu ve společnosti? Duchovní slepota je příčinou nerovnoprávného rozdělení bohatství. Duchovní slepota je příčinou nerovného rozdělení potravin. Duchovní
slepota způsobuje nesprávné rozdělení ubytování. Duchovní slepota způsobuje opovržení "minoritními" kulturami. Duchovní slepota způsobuje vykořisťování a manipulaci.
Duchovní slepota způsobuje fyzické, mentální a citové násilí. Co způsobuje všechnu špí-
nu ve společnosti? Zákal v duchovním zraku vůdců společnosti. Je to duchovní problém.
Vyžaduje duchovní řešení. Skutečná revoluce musí být něco víc, než jen povrchní zrně-
na barvy inkoustu v zákoníku nebo vlajky na stožáru. Musí jít hluboko do srdcí lidí, kde
odstraní duchovní zákal. Poznání vyoperuje zákal nevědomosti. V tomto smyslu verše
Bhagavad-gíty mohou dát jídlo hladovým ústům a přístřeší bezdomovcům. On jěště mů-
že protestovat: "Nemůžeš jenom sedět a zpívat óm, zatímco banda fašistů mlátí tvého
přítele pálkou." Musím souhlasit. Proto ve védské společnosti edstují tvrdí kšatrijští bo-
jovníci. Obě aktivity, duchovní a politická, jsou potřeba. Čas prověřil, že samotná poli-
tická činnost neuspěje, ale spojí-li se s duchovním poznáním, bude velmi efektivní
a mocná.
Spiritualita je nejzákladnější věc v jakékoli sociální nebo politické aktivitě. To je sku
tečná revoluce od kořenů. Zbraní této revoluce není hlaveň pušky. Střelivem není kul-
ka. Je to píseň:
Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama